Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao

Paperback Nederlands 2016 9789462901803
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Nadat reeds in 1997 in Aruba een Landsverordening administratieve rechtspraak (LarAUA) was ingevoerd, is in 2001 ook in de voormalige Nederlandse Antillen een Landsverordening administratieve rechtspraak (LarNA) van kracht geworden. Met de invoering van deze verordening is beoogd dat alle overheidsbeschikkingen door de bestuursrechter kunnen worden getoetst op hun rechtmatigheid. Tot de herstructurering van het Koninkrijk op 10 oktober 2010 was deze laatste verordening van kracht op de eilanden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanaf die datum gold op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Wet administratieve rechtspraak BES (WarBES), die nog grotendeels overeenkwam met de LarNA. De LarNA bleef tot 2015 in vrijwel ongewijzigde vorm in zowel Curaçao als in Sint Maarten van kracht. In 2015 werd in Curaçao echter de LarCur op onderdelen aangepast, zodat deze nu afwijkt van de variant die op Sint Maarten van kracht is gebleven (LarSXM).

Uitgangspunt van dit artikelsgewijs commentaar is de LarCur. Waar mogelijk en nodig wordt verwezen naar de corresponderende artikelen in de LarAUA, LarSXM en WarBES. Tevens wordt veelvuldig verwezen naar de corresponderende artikelen van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht, die in hoge mate verwant is aan en als voorbeeld heeft gediend voor de Larren en de WarBES.

Deze tweede druk van het artikelsgewijs commentaar is de opvolger van het artikelsgewijs commentaar op de Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba uit 2003. Twee auteurs van de eerste druk hebben ook aan deze tweede druk meegewerkt: prof.mr. L.J.J. Rogier en mr.dr. J. Sybesma.

Specificaties

ISBN13:9789462901803
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:384
Druk:2
Verschijningsdatum:5-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Antillen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord v
Inhoudsopgave vii
Lijst van afkortingen xiii

Inleiding 15

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 23
Artikel 1 definitiebepaling 24
Artikel 2 bestuursorgaan 28
Artikel 3 beschikking 33
Artikel 4 termijnen 47
Artikel 5 toezending, kennisgeving 51
Artikel 6 kosteloze bijstand 51

Hoofdstuk 2 Het beroep 53
Artikel 7 belanghebbende, uitzonderingen 55
Artikel 8 beroepen sociale zekerheid en cessantia 70
Artikel 9 beroepsgronden 71
Artikel 9a intrekken, wijziging 80
Artikel 9b nieuwe beschikking 80
Artikel 9c alsnog beschikking 86

Hoofdstuk 3 De behandeling in eerste aanleg 89
§ 1. Het Gerecht 90
Artikel 10 relatieve competentie 90
Artikel 11 absolute competentie 92
Artikel 12 bijzondere rechters 94
Artikel 13 eed/ belofte 98
Artikel 14 beraadslaging 98
§ 2. Het aanhangig maken van beroep 99
Artikel 15 indiening 100
Artikel 16 termijn 104
Artikel 16a beroep bij niet tijdige beschikking 110
Artikel 17 griffierecht 113
§ 3. Bepalingen omtrent de griffier 117
Artikel 18 register 117
Artikel 19 inlichtingen 118
§ 4. Schriftelijke behandeling 119
Artikel 20 bewijs van ontvangst/ doorzendplicht 119
Artikel 21 voegen/splitsen 121
Artikel 22 herstel verzuim 122
Artikel 23 stukken/ verweerschrift 125
Artikel 24 geheimhouding 127
Artikel 25 afschrift verweerschrift 131
Artikel 26 belanghebbende als toegelaten partij 132
Artikel 27 repliek en dupliek 135
§ 5. Vooronderzoek 138
Artikel 28 aanvullende ambtsberichten 139
Artikel 29 inlichtingen/deskundigenadvies 141
Artikel 30 voorbereidend onderzoek 145
§ 6. Terinzagelegging van het procesdossier 153
Artikel 31 terinzagelegging 154
Artikel 32 beperkte inzage 157
§ 7. De openbare behandeling 158
Artikel 33 oproep zitting 159
Artikel 34 wraking 162
Artikel 35 achterwege laten zitting 167
Artikel 36 machtiging 168
Artikel 37 oproep partij 169
Artikel 38 getuigen, deskundigen, tolken 171
Artikel 39 sterke arm 173
Artikel 40 vergoeding 174
Artikel 41 orde ter zitting 176
Artikel 42 gesloten deuren 176
Artikel 43 woord voeren 178
Artikel 44 horen getuigen, deskundigen, tolken 179
Artikel 45 reactie 181
Artikel 46 proces-verbaal 182
Artikel 46a sluiting behandeling ter zitting 184
§ 8. Verdere behandeling en beslissing 184
Artikel 47 grondslag uitspraak 185
Artikel 48 heropening onderzoek 195
§ 9. De uitspraak 198
Artikel 49 inhoud uitspraak 198
Artikel 50 uitspraakmogelijkheden 200
Artikel 50a uitspraak contra lei 215
Artikel 51 openbaarmaking uitspraak 217
Artikel 52 mondelinge uitspraak 218
Artikel 53 afschrift uitspraak 220

Hoofdstuk 4 Bestuurlijke heroverweging 222
§ 1. Heroverweging op verzoek van het Gerecht 228
Artikel 54 heroverweging op verzoek van het Gerecht 229
§ 2. Heroverweging op initatief van de indiener 239
Artikel 55 heroverweging naar aanleiding van een bezwaarschrift 240
Artikel 56 termijn 242
Artikel 56a termijn bezwaar bij niet tijdig geven beschikking 246
Artikel 57 machtiging/ inhoud bezwaarschrift 246
Artikel 58 rechten/ kostenvergoeding 251
Artikel 59 bewijs van ontvangst/ doorzendplicht 254
Artikel 60 herstel verzuim 256
Artikel 61 belanghebbende als toegelaten partij 257
Artikel 62 commentaar overheidsdienst/ -lichaam 260
Artikel 63 terinzagelegging 261
Artikel 64 hoorzitting 263
Artikel 65 uitnodiging partijen, getuigen, deskundigen en tolken 266
Artikel 66 verslag hoorzitting 267
Artikel 67 afzien van hoorzitting 268
Artikel 68 grondslag voor heroverweging 271
Artikel 69 beslistermijnen 277
Artikel 69a vervangende beschikking hangende bezwaar 279
Artikel 69b geweigerde beschikking 280
Artikel 70 adviescommissie 280
Artikel 71 samenstelling adviescommissie 283
Artikel 72 faciliteiten 286
Artikel 73 voorzitter 286
Artikel 74 werkwijze adviescommissie 288

Hoofdstuk 5 Het hoger beroep 291
Artikel 75 indienen hoger beroep 294
Artikel 76 termijn 299
Artiekl 76a doorzendplicht 301
Artikel 77 analogie 302
Artikel 78 uitspraak 303
Artikel 78a intrekken, wijzigen 310
Artikel 78b hoger beroep van rechtswege 310
Artikel 78c beschikking ter uitvoering aangevallen uitspraak 311
Artikel 78d uitblijven beschikking hangende hoger beroep 314
Artikel 78e vergoeding griffierecht 314

Hoofdstuk 6 Bijzondere procedures 316
§ 1. Vereenvoudigde behandeling 316
Artikel 79 onmiddellijke uitspraak 316
Artikel 80 verzet 320
§ 2. Behandeling van spoedeisende aangelegenheden 323
Artikel 81 versnelde behandeling 323
Artikel 82 zitting 326
Artikel 83 afwijzing 327
Artikel 84 meervoudige kamer Gerecht en Hof 328
§ 3. Schorsing en voorlopige voorziening 329
Artikel 85 verzoek 329
Artikel 86 beslissing op verzoek 334
Artikel 87 getuigen, deskundigen, tolken; achterwege laten zitting 334
Artikel 88 schorsing 336
Artikel 89 dwangsom 336
Artikel 90 opheffing 338
Artikel 91 vervallen 339
Artikel 92 bekendmaking 340
Artikel 93 afschrift 341
Artikel 94 schorsing/ voorlopige voorziening door voorzitter Hof 341
§ 4. Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak 343
Artikel 95 kortsluiting 343
§ 5. Herziening 346
Artikel 96 herziening 346
§ 6. Voorziening bij niet gevolg geven aan een uitspraak 348
Artikel 97 kennisgeving/ verzoek 350
Artikel 98 vergoeding/ dwangsom 351
Artikel 99 analogie Hof 352

Hoofdstuk 7 Geheimhoudingsplicht 353
Artikel 100 geheimhoudingsplicht 353

Hoofdstuk 8 Strafbepalingen 354
Artikel 101 strafbepaling 354

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 355
Artikel 102 inwerkingtreding 355
Artikel 103 citeertitel 356

Bijlage 1 Besluit proceskosten bestuursrecht met toelichting 357
Bijlage 2 Jurisprudentie 366
Bijlage 3 Literatuurlijst 376

Trefwoordenregister 380

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao